Thay đổi vai trò người dùng WordPress từ Cơ sở dữ liệu bằng PHPMyAdmin

Thay đổi vai trò người dùng WordPress từ Cơ sở dữ liệu bằng PHPMyAdmin, Bạn có thể cập nhật bất kỳ thông tin người dùng WordPress nào như thay đổi vai trò người dùng và cập nhật email từ bảng quản trị. Nhưng nếu bạn muốn cập nhật hoặc thay đổi vai trò người dùng từ […]

Chia sẻ hàm remote download curl php chuẩn

Xin chào, Chia sẻ cùng các bạn lập trình 1 hàm download dạng remote file cực lớn thông qua PHP. Chúng ta có thể dùng hàm này để download về máy tính cá nhân không thông qua lưu trữ của máy chủ. function download($url,$headers) { global $config; set_time_limit(0); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, […]

Hướng dẫn xóa breadcrumbs trong woocommerce

Để remove breadcrumbs nhanh nhất. Hãy chèn đoạn code sau đây vào functions.php trong theme. /** * Remove the breadcrumbs */ add_action( ‘init’, ‘woo_remove_wc_breadcrumbs’ ); function woo_remove_wc_breadcrumbs() { remove_action( ‘woocommerce_before_main_content’, ‘woocommerce_breadcrumb’, 20, 0 ); } Ngoài ra, nếu đoạn code trên không hoạt động bạn có thể dùng hàm thứ 2. /** * Remove the […]

Xóa link bao hình ảnh trong wordpress hoặc php

Nếu bạn đang sử dụng wordpress thì bạn cũng có thể sử dụng móc này để loại bỏ các liên kết siêu trên hình ảnh từ nội dung. add_filter( ‘the_content’, ‘attachment_image_link_remove_filter’ ); function attachment_image_link_remove_filter( $content ) { $content = preg_replace( array(‘{<a(.*?)(wp-att|wp-content\/uploads)[^>]*><img}’, ‘{ wp-image-[0-9]*” /></a>}’), array(‘<img’,'” />’), $content ); return $content; } Đây là một chức […]

Đổi font từ phần trăm qua PX trên flatsome.

if ( ! function_exists( ‘devvn_ilc_mce_buttons’ ) ) { function devvn_ilc_mce_buttons($buttons){ array_push($buttons, “alignjustify”, “subscript”, “superscript” ); return $buttons; } add_filter(“mce_buttons”, “devvn_ilc_mce_buttons”); } if ( ! function_exists( ‘devvn_ilc_mce_buttons_2’ ) ) { function devvn_ilc_mce_buttons_2($buttons){ array_push($buttons, “backcolor”, “anchor”, “fontselect”, “cleanup” ); return $buttons; } add_filter(“mce_buttons_2”, “devvn_ilc_mce_buttons_2”); } // Customize mce editor font sizes if ( ! function_exists( ‘devvn_mce_text_sizes’ ) […]