Chia sẻ hàm remote download curl php chuẩn

Xin chào, Chia sẻ cùng các bạn lập trình 1 hàm download dạng remote file cực lớn thông qua PHP. Chúng ta có thể dùng hàm này để download về máy tính cá nhân không thông qua lưu trữ của máy chủ. function download($url,$headers) { global $config; set_time_limit(0); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, […]

Hướng dẫn xóa breadcrumbs trong woocommerce

Để remove breadcrumbs nhanh nhất. Hãy chèn đoạn code sau đây vào functions.php trong theme. /** * Remove the breadcrumbs */ add_action( ‘init’, ‘woo_remove_wc_breadcrumbs’ ); function woo_remove_wc_breadcrumbs() { remove_action( ‘woocommerce_before_main_content’, ‘woocommerce_breadcrumb’, 20, 0 ); } Ngoài ra, nếu đoạn code trên không hoạt động bạn có thể dùng hàm thứ 2. /** * Remove the […]

Xóa link bao hình ảnh trong wordpress hoặc php

Nếu bạn đang sử dụng wordpress thì bạn cũng có thể sử dụng móc này để loại bỏ các liên kết siêu trên hình ảnh từ nội dung. add_filter( ‘the_content’, ‘attachment_image_link_remove_filter’ ); function attachment_image_link_remove_filter( $content ) { $content = preg_replace( array(‘{<a(.*?)(wp-att|wp-content\/uploads)[^>]*><img}’, ‘{ wp-image-[0-9]*” /></a>}’), array(‘<img’,'” />’), $content ); return $content; } Đây là một chức […]

Đổi font từ phần trăm qua PX trên flatsome.

if ( ! function_exists( ‘devvn_ilc_mce_buttons’ ) ) { function devvn_ilc_mce_buttons($buttons){ array_push($buttons, “alignjustify”, “subscript”, “superscript” ); return $buttons; } add_filter(“mce_buttons”, “devvn_ilc_mce_buttons”); } if ( ! function_exists( ‘devvn_ilc_mce_buttons_2’ ) ) { function devvn_ilc_mce_buttons_2($buttons){ array_push($buttons, “backcolor”, “anchor”, “fontselect”, “cleanup” ); return $buttons; } add_filter(“mce_buttons_2”, “devvn_ilc_mce_buttons_2”); } // Customize mce editor font sizes if ( ! function_exists( ‘devvn_mce_text_sizes’ ) […]

Tự động lưu hình ảnh trên wordpress 2018

Hôm nay, website.pro.vn sẽ chia sẽ plugin Hacklog Remote Image Autosave version mới đã được fix lỗi mới. Custom các tính năng. Tự động lấy tiêu đề của bài viết làm tên đường dẫn hình ảnh. Download tại: hacklog-remote-image-autosave Nguồn: Website.pro.vn

Related Posts by Taxonomy thêm bài viết liên quan vào giữa bài viết

Đầu tiên cài đặt plugin https://keesiemeijer.wordpress.com/related-posts-by-taxonomy/ Sau đó vào file functions.php // Code đếm số dòng trong văn bản function count_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) { $closing_p = ‘</p>’; $paragraphs = explode( $closing_p, $content ); foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) { if ( trim( $paragraph ) ) { $paragraphs[$index] .= $closing_p; } if ( $paragraph_id […]