Tự động lưu hình ảnh trên wordpress 2018

Hôm nay, website.pro.vn sẽ chia sẽ plugin Hacklog Remote Image Autosave version mới đã được fix lỗi mới. Custom các tính năng. Tự động lấy tiêu đề của bài viết làm tên đường dẫn hình ảnh. Download tại: hacklog-remote-image-autosave Nguồn: Website.pro.vn

Related Posts by Taxonomy thêm bài viết liên quan vào giữa bài viết

Đầu tiên cài đặt plugin https://keesiemeijer.wordpress.com/related-posts-by-taxonomy/ Sau đó vào file functions.php // Code đếm số dòng trong văn bản function count_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) { $closing_p = ‘</p>’; $paragraphs = explode( $closing_p, $content ); foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) { if ( trim( $paragraph ) ) { $paragraphs[$index] .= $closing_p; } if ( $paragraph_id […]

Hướng dẫn xóa Tags, Category, Author trong wordpress

Sử dụng hàm sau add_filter( ‘get_the_archive_title’, function ($title) { if ( is_category() ) { $title = single_cat_title( ”, false ); } elseif ( is_tag() ) { $title = single_tag_title( ”, false ); } elseif ( is_author() ) { $title = ‘<span class=”vcard”>’ . get_the_author() . ‘</span>’ ; } return $title; });

Làm thế nào để giới hạn số tags trong widget wordpress

Hỏi: Các bác cho em hỏi có cách nào khắc phục phần từ khóa ở footer cho nó đẹp không ạ, từ khóa nhiều nó đẩy dài xuống dưới xấu quá. Trả lời: //Register tag cloud filter callback add_filter(‘widget_tag_cloud_args’, ‘tag_widget_limit’); //Limit number of tags inside widget function tag_widget_limit($args){ //Check if taxonomy option inside widget is […]

Làm thế nào để Lưu URL vào web.archive.org

Hôm qua, Search Engine Land đã đưa ra bài đăng về Máy Wayback của Internet Archive hiện cung cấp truy cập tới hơn 440 tỷ trang web lưu trữ từ năm 1996. Như tôi đã viết trước về Search Engine Land và blog infoDOCKET của tôi , máy Wayback là một tài nguyên tuyệt đối cần thiết cho mọi người dùng […]

Hàm remote download file bằng PHP cUrl

Dưới đây là mã để tải xuống một tệp tin từ xa bằng PHP và lưu vào máy chủ và cuối cùng xuất ra trình duyệt bằng cách sử dụng cURL và readfile set_time_limit(0); $url = ‘http://example.com/example.zip’; $file = basename($url); $fp = fopen($file, ‘w’); $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); fclose($fp); header(‘Content-Description: File Transfer’); […]