Category Archives: Uncategorized

Khắc phục lỗi 500 Connection Timeout

Nếu bạn nhìn thấy lỗi sau đây: This request takes too long to process, it is timed out by the server. If it should not be timed out, please contact administrator of this web site to increase ‘Connection Timeout’. Đừng lo lắng. Đây có thể là một lỗi của lightspeed vs apache. Lỗi này thường […]

Đổi font từ phần trăm qua PX trên flatsome.

if ( ! function_exists( ‘devvn_ilc_mce_buttons’ ) ) { function devvn_ilc_mce_buttons($buttons){ array_push($buttons, “alignjustify”, “subscript”, “superscript” ); return $buttons; } add_filter(“mce_buttons”, “devvn_ilc_mce_buttons”); } if ( ! function_exists( ‘devvn_ilc_mce_buttons_2’ ) ) { function devvn_ilc_mce_buttons_2($buttons){ array_push($buttons, “backcolor”, “anchor”, “fontselect”, “cleanup” ); return $buttons; } add_filter(“mce_buttons_2”, “devvn_ilc_mce_buttons_2”); } // Customize mce editor font sizes if ( ! function_exists( ‘devvn_mce_text_sizes’ ) […]

Hàm remote download file bằng PHP cUrl

Dưới đây là mã để tải xuống một tệp tin từ xa bằng PHP và lưu vào máy chủ và cuối cùng xuất ra trình duyệt bằng cách sử dụng cURL và readfile set_time_limit(0); $url = ‘http://example.com/example.zip’; $file = basename($url); $fp = fopen($file, ‘w’); $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); fclose($fp); header(‘Content-Description: File Transfer’); […]