Hướng dẫn xóa breadcrumbs trong woocommerce

Để remove breadcrumbs nhanh nhất. Hãy chèn đoạn code sau đây vào functions.php trong theme.

/**
* Remove the breadcrumbs
*/
add_action( 'init', 'woo_remove_wc_breadcrumbs' );
function woo_remove_wc_breadcrumbs() {
remove_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20, 0 );
}

Ngoài ra, nếu đoạn code trên không hoạt động bạn có thể dùng hàm thứ 2.

/**
* Remove the breadcrumbs
*/
add_action( 'init', 'woo_remove_wc_breadcrumbs' );
function woo_remove_wc_breadcrumbs() {
add_filter( 'woocommerce_get_breadcrumb', '__return_false' );
}

Chúc bạn thành công.

5 (100%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *