Xóa link bao hình ảnh trong wordpress hoặc php

5 (100%) 1 vote

Nếu bạn đang sử dụng wordpress thì bạn cũng có thể sử dụng móc này để loại bỏ các liên kết siêu trên hình ảnh từ nội dung.

add_filter( 'the_content', 'attachment_image_link_remove_filter' );

function attachment_image_link_remove_filter( $content ) {
  $content =
    preg_replace(
      array('{<a(.*?)(wp-att|wp-content\/uploads)[^>]*><img}',
        '{ wp-image-[0-9]*" /></a>}'),
      array('<img','" />'),
      $content
    );
  return $content;
}

Đây là một chức năng khác cũng sẽ hoạt động.

function attachment_image_link_remove_filter($content)
  {
    $content =
      preg_replace(array('{<a[^>]*><img}', '{/></a>}'), array('<img', '/>'), $content);
    return $content;
  }

  add_filter('the_content', 'attachment_image_link_remove_filter');

HOẶC bạn cũng có thể sử dụng

$string = '<a href="something.html" alt="blah"><img src="image1.jpg" alt="image 1"></a>';
$result = preg_replace('/<a href=\"(.*?)\">(.*?)<\/a>/', "\\2", $string);
echo $result; // this will output "<img src="image1.jpg" alt="image 1">"
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *