Xóa link bao hình ảnh trong wordpress hoặc php

Nếu bạn đang sử dụng wordpress thì bạn cũng có thể sử dụng móc này để loại bỏ các liên kết siêu trên hình ảnh từ nội dung.

add_filter( 'the_content', 'attachment_image_link_remove_filter' );

function attachment_image_link_remove_filter( $content ) {
  $content =
    preg_replace(
      array('{<a(.*?)(wp-att|wp-content\/uploads)[^>]*><img}',
        '{ wp-image-[0-9]*" /></a>}'),
      array('<img','" />'),
      $content
    );
  return $content;
}

Đây là một chức năng khác cũng sẽ hoạt động.

function attachment_image_link_remove_filter($content)
  {
    $content =
      preg_replace(array('{<a[^>]*><img}', '{/></a>}'), array('<img', '/>'), $content);
    return $content;
  }

  add_filter('the_content', 'attachment_image_link_remove_filter');

HOẶC bạn cũng có thể sử dụng

$string = '<a href="something.html" alt="blah"><img src="image1.jpg" alt="image 1"></a>';
$result = preg_replace('/<a href=\"(.*?)\">(.*?)<\/a>/', "\\2", $string);
echo $result; // this will output "<img src="image1.jpg" alt="image 1">"
5 (100%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *